Αμπελουργικό μητρώο: Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου που αποτελεί αντικείμενο δήλωσης στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι τα 100 μ2 (0,1 στρ.).

Για την ορθή καταγραφή του αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
  • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ, που να συμπεριλαμβάνονται τα σκαριφήματα και η συγκεντρωτική ΕΛΓΑ)
  • Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα:

– Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια (συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς (με μεταγραφή), αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων (με μεταγραφή), κτήση με προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, κληρονομητήριο, γονική παροχή (με μεταγραφή), διαθήκη, βεβαίωση δηλωθείσας περουσιακής κατάστασης ή αντίγραφο εντύπου Ε9, πρόσφατη εκτύπωση, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας:

  • αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής).

Η συνιδιοκτησία πρέπει να τεκμηριώνεται με τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας.

  • αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ένα συνιδιοκτήτη για το σύνολο της συνιδιοκτήτης έκτασης, με ενοικίαση της υπόλοιπης έκτασης και με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής).

Η συνιδιοκτησία πρέπει να τεκμηριώνεται με τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Για τα μη-ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης και να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια ΔΟΥ και τα χρησιδάνεια).

Σε περίπτωση ενοικιαστηρίου, ο ενοικιαστής συνυποβάλλει αντίγραφο εντύπου Ε9, πρόσφατη εκτύπωση, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Σκαρίφημα με γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου σε σύστημα ΕΓΣΑ-87.

ΠΗΓΗ

visit vinegrek.gr VINEGREK visit vinegrek.gr VINEGREK

LIKE us on FACEBOOK

Μενού